Category Archive: مذهب

Jun 05 2014

خطا ها و تناقضات قرآن – ٩

      بخش نهم   نوشتۀ عزیز یاسین   زیر این عنوان خواهیم کوشید تا باروشی متمدنانه ، منطقی و مستدل ؛ خطاها ولغزشهای لغوی و علمی و تناقضات منطقی موجود در قرآن را مورد بحث وبررسی قرار دهیم. لذا از آنانیکه خود رادرزمرۀ فقها ،علماء و مفسرین اسلام قلمداد مینمایند صمیمانه دعوت به …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1256

May 18 2014

جایگاه زن در ادیان سامی

مذهب در جای چهره

افسانه خاشع               – خدا می گوید: «مردان را بر زنان افزونی و برتری است.» (سوره البقره آیه ۲۲۸) سوال اینجاست که آیا برتری مرد نسبت به زن یک پدیدۀ ثابت و تاریخی است یا اینکه محصول تحول در روابط اقتصادی و اجتماعی مراحل معین تاریخی که بعدها با پیدایش ادیان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1245

Mar 14 2014

خطا ها و تناقضات قرآن – بخش هشتم

4

  نوشتۀ عزیز یاسین                                                                                                       …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1131

Apr 21 2013

طالبان به امر ” خدا و رسول ” جنایت می آفرینند

طالبان به امر ” خدا و رسول ” جنایت می آفرینند نوشتهء عزیز یاسین بخش دوم   در پایان بخش نخست این نوشتار پرسشهایی مطرح گردید مبنی بر اینکه چرا طالبان جنایت می آفرینند ؟   و این جنایات و حملات انتحاری خویش را چگونه توجیه مینمایند؟ و منبع الهام آنان در کجا نهفته است؟ که …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=893

Dec 05 2012

دست چرکین مذهب

دست چرکین مذهب

زرقا فروغ       با وجودیکه صدو بیست سال از مبارزات زنان اروپا برای کسب حقوق و آزادی شان از قید کلیسا ومذهب میگذرد ولی باز هم کلیسا ومذهب دستان آلوده و چرکین اش را از دامن افراد و مخصوصأ زنان و کۆدکان کوتاه نه میکند. روزنامه آفتن پوستن چاپ ناروی تاریخ نهم مارچ …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=598

Nov 07 2012

طالبان به امر ” خدا و رسول ” جنایت می آفرینند

طالبان به امر ” خدا و رسول ” جنایت می آفرینند نوشتهء عزیز یاسین بخش نخست بدون شک هیچ مسلمان عادی و سنتی یی از این عنوان خوشش نمی آید و آنرا نمی پسندد. مگر متآسفانه این یک واقعیت است و سخن گفتن از آن که  همان حقیقت گویی باشد ، دشوار و شنیدنش در …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=497

Oct 30 2012

سؤ قصد علیه ملاله یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی

Malala Yousufzai is seen recuperating at the The Queen Elizabeth Hospital in Birmingham in this handout photograph

                    نوشتۀ عزیز یاسین  چنانکه همه گان آگاهی دارند  ملالی یوسف زی، دانش آموز چهارده سالۀ پاکستانی و مدافع دلیر حق آموزش  دختران، عصر روز سه شنبه نهم اکتوبر مطابق هجدهم میزان ( مهرماه ) سال روان  هنگام بازگشت از مدرسه در شهر سوات پاکستان، هدف گلوله …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=409

Oct 19 2012

حجاب و حجاب کودکان

hijab

       زرقا فروغ  حجاب چیست: حجاب عبارت از پوشش و یاسطر بدن زنان است که از جانب مذهب و رژیم های مذهبی به عنوان مشخص کننده هویت یک زن مسلمان ومتدین مجوز گردیده .حجاب در بر گیر نده ایدیالوژی بنیادگرائی اسلامی برای تحقیرزنان است حجاب نه تنها وسیله ایدیالوژیک برای تحقیر زنان است …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=324

Jun 02 2012

سوسیالیسم و مذهب

و. اى. لنین :  جامعۀ کنونی بکلی بر پایۀ استثمار توده‌های وسیع طبقۀ کارگر به دست اقلیتی کوچک، یعنی طبقۀ زمینداران و طبقۀ سرمایه‌داران، بنا شده است. این جامعۀ برده‌داری است چرا که کارگران “آزاد” که تمام عمرشان برای سرمایه‌داران کار میکنند تنها تا جایی “حقِ دریافت” وسایل امرار معاش را دارند که برای حفظ …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=285

Dec 02 2011

اسلام ناب محمدی

INDIA_(F)_0304_-_VeiledMuslimWomen452

آنانی که در رابطه به عقائد مذهبی به طور عام و در رابطه به عقائد اسلامی به طور خاص  در توهم به سر میبرند و هنوزههم از چنبرۀ ازخود بیگانه گی وتحجرفکری رهایی نیافته اند ، بادیدن جنایات و دهشت افگنی ها و وحشی گریهای اسلامستها و گروهای جناتیکار و تروریست اسلامی ، مگویند : …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=242

Older posts «