Monthly Archive: March 2011

Mar 16 2011

بازی های سياسی کرزی با امريکا و متحدين

President of Afghanistan Hamid Karzai and US President Barack Obama hold a news conference

                       بصير زيار                                                                                     …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=162

Mar 08 2011

روز زن چیست ؟

335340

فوريه ۱٩۱۳ برگردان: صبا راهی روز زن چيست؟ آيا برگزاری اين روز واقعأ ضرورت دارد؟ آيا “روز زن” به نوعی امتياز دادن به زنان بورژوا، به فمينيستهای طرفداران حق رأی (زنان) به حساب نمی آيد؟ آيا اين روز به وحدت جنبش کارگری آسيب وارد نمی کند؟ اين سوالات هنوز در روسيه شنيده ميشود، اگر چه …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=254

Mar 08 2011

اعلامیه هشتم مارج 2011

زنان افغانستان با خودسوزی پيام خود را ميرسانند   افغانستان بدترين محل در جهان برای زن بودن است. اينرا  تنها گزارشات هر سالۀ سازمان ملل نه بلکه حوادثی که هر چند گاه توسط میدیا منعکس ميگردد، ثابت ميسازد. ماه و هفته یی نيست که  گزارشی از يک خودسوزی و يا قتل فجيعانۀ يک زن يا …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=572