Monthly Archive: July 2012

Jul 28 2012

حکومت فاسد کرزی

karzai_warlord

جاوید یاسا مردم افغانستان در حلقه تیم فاشیست وگروه های بحران آفرین وبحران ساز در کشور گیر مانده است و با بی کفایتی، بی مسئولیتی ونادیده گرفتن آفت بحران را در کشور توسعه وگسترش داده و میدهند. هستند گروهی در بیرون از کشور روی بحران های عمیق در درکشور وپیامد های آنرا در ایندۀ افغانستان …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=378

Jul 12 2012

فاشیسم و بیگانه ستیزی جمهوری اسلامی محکوم به شکست است

             اخيرا دولت جمهوری اسلامی ايران موج تازه ای از سياست آشکارا ضد انسانی و فاشيستی در قبال کارگران مهاجر افغانستانی و خانواده های آنها در دستور کار قرار داده است. برخورد تبعيضانه  که با ممنوع ورود قراردادن پارکی برای پناهندگان افغانستانی در استان فارس آغاز شد که سپس با …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=574

Jul 11 2012

زنان افغانستان با خودسوزی پيام خود را ميرسانند

Afghan Women

افغانستان بدترين محل در جهان برای زن بودن است. اينرا تنها گزارشات هر ساله سازمان ملل نه بلکه حوادثی که هر چند گاه توسط مديا منعکس ميگردد، ثابت ميسازد. ماه و هفته یی نيست که گزارشی از يک خودسوزی و يا قتل فجيعانه يک زن يا بدليل ازدواج اجباری و يا عدم فرمانبرداری از شوهر …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=124