Monthly Archive: November 2012

Nov 26 2012

انقلاب اکتبر تغيير مسير تاريخ

انقلاب اکتوبر

  ح. بريالی      ميگويند، تاريخ داستان تغيير و دگرگونى است. تاريخ جوامع تاكنونى نيز از منظر ماركسيسم، تاريخ مبارزۀ طبقاتى است. همانگونه كه أولين قيام برده گان به رهبرى اسپارتاكوس در  برابر مظالم و ستم طبقاتى برده داران و امپراتورى روم باستان اتفاق افتاد و سالها ادامه يافت و بعد از شكست براى سائر …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=538

Nov 26 2012

هويت زن در پيچ و تاب تاريخ

Chadari

زرقا فروغ      هویت هایی انسانی که به شکل امروزی آن رشد يافته در اصل ريشه هايی بسيار عميقی به پديده های تاريخی يی داشته که همواره دستخوش بحران، انحرافات و پیشرفت هایی بوده است. درين جا کوشش میگردد تارشد موقعیت زن و به خصوص زن افغانستانی را تا شکل امروزی آن تحت تاثیر …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=534

Nov 26 2012

اهميت مبارزۀ آزاديخواهی زنان

Women with flag

بصير زيار      آزادی زن، تامين حقوق و شرايط لازم برای آزادی و برابری زن با مرد هنوز يک مشکل جدی بسياری ازکشورها و جوامع امروزی است و تا پايان آن راه درازی در برابر ما قرار دارد. بجز در کشورهای پيشرفتۀ غربی و بويژه در چند کشور شمال اروپا که زنان توانسته اند …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=529

Nov 26 2012

شماره جدید نشریه سوسیالیسم کارگری

شماره دوم سال اول نشریه سوسیالیسم کارگری با مطالب جدید 

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=523

Nov 07 2012

طالبان به امر ” خدا و رسول ” جنایت می آفرینند

طالبان به امر ” خدا و رسول ” جنایت می آفرینند نوشتهء عزیز یاسین بخش نخست بدون شک هیچ مسلمان عادی و سنتی یی از این عنوان خوشش نمی آید و آنرا نمی پسندد. مگر متآسفانه این یک واقعیت است و سخن گفتن از آن که  همان حقیقت گویی باشد ، دشوار و شنیدنش در …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=497

Nov 07 2012

پاسخ به سازمان کارگران افغانستان

پاسخ به سازمان کارگران افغانستان   که شیوه تولید کشور را نیمه فیودالی میداند     رفقای عزیز سلام، امید سر حال باشید. از زحمت تان در رابطه با ارایه دلایل در تحلیل از جامعه افغانستان، سپاس. بی تردید، تحلیل و دلایل شما بر مبنای ادبیات متأثر از انقلاب چین است که میتواند برای فرقه های …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=492