Monthly Archive: February 2013

Feb 27 2013

٨ مارچ روز جهانی زن را با مبارزه متحدانه گرامی بداریم

٨ مارچ ٢٠١٣

8 مارچ روزجهانی زن را با مبارزۀ متحدانه گرامی بداریم! سرمایه داری جهانی که استثمار و غارت ثروت های انباشتۀ ناشی از نیروی کار جزء لایتجزای وجودی اش می باشد، امروز دریک بحران اقتصادی  بی سابقه ای غوطه ور است. سرمایه داری ازطریق دولت سیاسی اش بار بحران جاری را بر زنده گی کارگران و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=769