Monthly Archive: March 2017

Mar 24 2017

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٤

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٤

مطالب این شماره ١– سخن سر دبیر ٢– متن کتبی سخنرانی زرقا فروغ بمناسبت بزرگداشت روز جهانی زن ٣– آزادی زن در نگرش های متفاوت ٤– خط قرمز های دینی برای زنان ٥– پیام نوروزی سازمان ٦– سوسیالیسم کارگری و مذهب (٧– پیام به کنگره (حکا ٨– اعلامیه

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1768

Mar 04 2017

اعلامیه بمناسبت روز جهانی زن – نبرد براى رهايى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد

  هشت مارچ همه ساله به نام روز تجدید تعهد و مبارزه برای رهايي زنانِ از قید ستم طبقاتی و جنسی توسط زنان و مردانِ آزادی خواه جهان گرامى داشته ميشود. اين سنت سوسياليستى أساسا و تاريخا ريشه در اعتراض زنانِ کارگر و زحمتكشی دارد که ۱۶۰ سال قبل از امروزعلیه بربریت ، ستم و …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1760

Mar 04 2017

برنامه ویژه بمناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن در پالتاک

آفیش هشتم مارچ ٢٠١٧ - سازمان

برنامه ویژه سازمان به مناسبت هشتم مارچ ٢٠١٧

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1758

Mar 04 2017

نقش تبار گرایی در عروج مهره های سوخته

  (آتیلا مهربان) تصمیم شورای امنیت سازمان ملل  برای حذف نام گلبدین از لیست سیاه سازمان ملل که شامل حذف ممنوعیت سفر، آزاد شدن دارایی ها و برداشتن تحریم تسلیحاتی رهبر باند جنایتکار حزب اسلامی می گردد، واکنش های زیادی را در افغانستان  ایجاد نموده است. انزجار مردم از ایجاد زمینه یی که  چهرۀ جنایتکار …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1751