«

»

Sep 20 2016

Print this Post

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٠

sk-30

مطالب این شماره 

     سخن سردبیر   ♦

   دو سالگی حکومت وحدت ملی   ♦

     تبارگرایی برای رفع تبعیض ؟   ♦

   کارگره طبقه او ملی مسآله   ♦

بردگی کودکان در سوریه   ♦

 اطلاعیه   ♦

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1647