«

»

Apr 25 2015

Print this Post

آدمکشان ارتجاع اسلامی در افغانستان فاجعه ای هولناک دیگر آفرید ند

 روز شنبه 19 مارس در شهر کابل افغانستان دختر جوانی به نام  “فرخنده ” قربانی جهالت و وحشیگری تعدادی از اوباشان و آدمکشانی از تبار القاعده و داعشی ها شد. فرخنده را به اتهام آتش زدن قرآن، گروهی از اوباشان  مرتجع  زن ستیز، به قتل رساندند و سپس پیکر نیمه جان او را سوزاندند. این فاجعه جانکاه زمانی اتفاق افتاد، که پلیس کابل این حامیان نظام جهل و سرمایه نظاره گر بودند و با حضور و بی عملی خود بر این جنایت هولناک صحه گذاشتند.

بورژوازی جهانی برای حفظ منافع خود ارتجاع اسلا می را در دستجات و اشکال مختلف القاعده و داعشی و جمهوری اسلامی… پرورانده است. و اینها با شنیع ترین و وحشیانه ترین شیوه ها به اذیت و آزار ، تجاوز و قتل  زنان منطقه همت گماشته اند. عجيب نيست كه اين ارتجاع و مزدوران اجیر شده به نام اسلام و حکومت اسلامی در اکثر كشورهاى منطقه توحش و زن ستیزی ای که تا کنون در مورد زنان اعمال نموده اند مشابه  و در جهت خدمت به یک منفعت مشترک عمل نموده است. امروز در افغانستان به اتهام آتش زدن قرآن فرخنده قربانی میشود، در ایران زنان به جرم بدحجابی بر رویشان اسید پاشیده میشود، در شنگال و عراق زنان مورد تجاوز و قتل قرار می گیرند. اعمال شنیع این حکومتهای بغایت ددمنش و دست نشانده امپریالیستها چند دهه است که با توحش و زن ستیزی هزاران زن را به مسلخ مرگ کشانده اند، فرخنده ها اولین و آخرین قربانی نخواهند بود.

نظام سرمایه داری عامل اصلی دامن زدن به این توحش و بربریت است، و تا کنون با استفاده از ارتجاع اسلامی و نهادینه نمودن قوانین آن بیشترین ستمکشی را بر زنان تحمیل نموده اند. تاریخ چند دهه این حکومتهای ارتجاعی اسلامی و ضد بشری با زن ستیزی، آدمکشی، قتل و زندان و شکنجه و استثمار میلیونها انسان رقم خورده است.

امروزه امپریالیستها برای حل بحرانهای جهانی و منطقه ای و تقسیم دوباره جهان خاورمیانه را در آتش جنگ و جهالت غوطه ور نموده اند، و برای سرکوب جنبشهای آزادیخواهی جانورانی همچون داعش، القاعده، حزب الله و جمهوری اسلامی ایران… را که ساخته دست خودشان میباشد تقویت نموده، و با تقویت اسلام سیاسی در منطقه تمام حکومتهای مرتجع محلی از جمله افغانستان و ایران و…..جان تازه ایی گرفته اند، جامعه را به عقب بر میگردانند تا بتوانند منافع اقتصادی را به بهترین نحو تامین نمایند. و این حکومتها با  متوسل شدن به سرکوب و ترس و رعب و وحشت وحشیانه ترین جنایات بشری را در جلو همگان می آفریند که به قتل رساندن فرخنده به این شیوه فجیعانه نمونه مشخص آن است.

اما امروز وظیفه جنبشهای اجتماعی مترقی و آزادیخواه در همراهی با سوسیالیستها است که بتوانند علیه توحش مذهبی و ملی، ستم، استثمار و تبعیض به مبارزه برخیزند و جلو یکه تازی امپریالیستها و دولتهای منطقه و اوباشانشان که با تکیه به حکومت مذهبی به زن ستیزی دامن زده و همچون درندگان وحشی صفت انسانها را به این شیوه در جلو چشم تکه تکه می کنند و به آتش می کشند بایستند.

 مارس 23  2015

کانون سوسیالیستهای کارگری

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1471