«

»

Jan 07 2018

Print this Post

اعلاميۀ سازمان سوسياليست¬های کارگری افغانستان در حمایت از حرکت های اعتراضی مردم آزادي خواه ایران

سوسیالیسم کارگری افغانستان

سوسیالیسم کارگری افغانستان

بيش از يك هفته است كه کارگران، مردم آزادی خواه و زحمتکش که در اثر سی سال و اندی حاکمیت اسلامی سرمایه و فقر و فلاکت اقتصادی و ستم و ادبار سیاسی و اجتماعی جان شان به لب رسیده است به میدان آمده و این اعتراضات با مضمون سرنگونى كليتِ جمهورى اسلامى در سراسر ايران و در ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد. رژیم فاشيستى اسلامى مانند گذشته برای بقا دست به ارعاب و سرکوب وحشیانه زده تا از گسترش و وسعت یافتن هرچه بیشتر “جنبش نان و آزادی” جلوگيرى نمايد. اما آنچه که روشن است بخش وسیعی از مردم زحمتکش و آزادی خواه دیگر حاضر نیستند به این وضعیت تمکین نموده و زنده گی شان را در فقر و نابرابری و اختناق و ستم سپری نمایند

اعتراضاتِ سراسرى کنونی كه بر حق ريشه در نفرت و انزجار نهفته و انبار شدۀ مردم طی سالیان متمادی دارد این بار کیفیتاً متفاوت و بیرون از سیطرۀ سیاسی جناح هایی از قدرت حاکمه و بورژوازی ایران و برای خواست ها و مطالبات اقتصادی، رفاهی و آزادی است. اعتراضاتی که همۀ جناح های رژیم را نشانه گرفته است در كيفيت جديد و ابعاد وسيع پژواكي از ارادۀ مليون ها انسانِ برای خلاصى دايمى و نجات از هيولاى هار نظام اسلامی سرمايه در ایران است

اعتراضات برحق مردم ایران كه تا اكنون نيز با ده­ها كشته و صدها زخمى و دستگيرى هزاران انسان آزادي خواه از جانب ديكتاتورى اسلامى سرمایه جواب گرفته است تبلور حقيقى حركت و جنبش انسانهایى است كه نان و آزادى مي خواهند، مردمی که از بدو به قدرت رسیدن رژیم دار و تعزیر اسلامی سرمایه برای رهایی و خلاصی تا همین امروز با رشادت و دلیری با آن جنگیده و بهای گزافی نیز پرداخته اند. در شرايط حساس كنونى واضح است كه رژيم جنايتکار اسلامى ايران از همۀ توان و گزینه های در اختیار داشته اش براى سركوب اعتراضات مردم استفاده می برد. رژیم اسلامی همین امروز برای تفرقه افگنی در میان کارگران و مردم زحمتکش دست به فاشيستى ترين وسيلۀ اختلاف اندازى برده و مزدورانى را كه خود زیر پرچم “لشكر فاطميون” برای پیش برد سیاست های ارتجاعی اش در سوریه سازمان داده بود، و عمدتاً از پناهنده گان افغانستانی و شیعه مذهب هستند،  به عنوان ابزار سرکوب بسيج نموده و به جان مردم معترض انداخته است تا از يك جهت از ناآگاهى اين لشكر كثيف و مزدور در سركوب اعتراضات نفع برده و از جانب ديگر با تشهير چنين وسيلۀ سركوبی، در ضمن جلوگیری از سهم­گیری مهاجران افغان در جنبش های اعتراضی مردم، آتش مخاصمت مردم ايران را چه عليه كارگران مهاجر افغان در ايران و چه مردم افغانستان در مجموع شعله ور سازند

تاريخ و تجربۀ تمام خيزش هاى آزاديخواهانه  نشان داده است كه هر استبداد طبقاتى و مذهبى با وجود تمام خون پاشيدن ها بر قلمرو مردان و زنان آزادي خواه، نتوانسته است براى ابد داوم بياورد و بلاخره جاروب شده است. رژيم اسلامى سرمايه در ايران نيز نمي تواند تا ابد با تکیه بر كشتار و سركوب هاى وحشيانۀ آزادي خواهان دوام آورد. با به میدان آمدن طبقۀ کارگر ایران و فراتر رفتن اعتراضات زحمتکشان از فرم و قالب جاری و ارائۀ الترناتیو کارگری به مبارزۀ طبقاتی در ایران شکل و محتوای دیگری می بخشد که سر انجام بساط ستم و فقر و ارتجاع سرمایه در وجود حاکمیت اسلامی را بر خواهد انداخت؛ رژیم جمهوری اسلامی با وجود در اختیار داشتن ابزار سرکوب و قدرت قهری، این بار در وضعیتی نیست که بتواند به وضعیت جاری و فلاکت اقتصادی پاسخ دهد. این وضعیت و همچنین اعتلای جنبش اعتراضی مردم در کل و مهمتر از آن حضور طبقۀ کارگر  فاکتور تعیین کننده یی است که فردای نویدبخش دیگری را نوید می دهد

سازمان سوسياليستهاى كارگرى افغانستان در ضمن حمایت قاطع و بیدریغ از جنبش انقلابی کارگران و مردم آزادی خواه در ایران از  کارگران متولد افغانستان و خانواده های شان که سالیان متمادی در کنار طبقۀ کارگر در ایران و مردم آزادی خواه بار ستم طبقاتی و تبعیض سیستماتیک را متحمل شده  اند می خواهد که با توجه به هم سرنوشتی طبقاتی و دردهاى مشابه و مشترك در این جنبش ها شرکت نموده و بازو به بازوی هم طبقه یی ها و همسنگران شان در مصاف با حاکمیت اسلامی و ایادی مزدورشان در وجود دار و دسته های مرتجع اسلامی چون “لشکر فاطمیون” برای نان و آزادی برزمند. ما اعتقاد داريم كه طبقۀ کارگر و مردم آزادي خواه ايران بلاخره دیر یا زود به سيطرۀ سرمايه وحاكميت جهل و جنايت اسلامى پايان ميدهند. ما درحاليكه توحش لجام گسیختۀ رژیم اسلامى در مقابل اعتراضات برحق كارگران و تمام آزاديخواهان را شديدا محكوم ميكنيم خود را و جايگاهِ خود را در صف اين اعتراضات سراسرى مى يابيم

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى سرمایه

زنده و پیروز باد جنبش اعتراضی جاری

زنده باد سوسیالیسم

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

جدی ١٣٩٦ /  جنوری ٢٠١٨

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1829