Monthly Archive: January 2015

Jan 08 2015

کشتار وحشیانه پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد

      حملۀ وحشیانه و کشتار بیرحمانه ١٢ نفر که هیأت تحریریه (شارلی آبدو) قدیمی ترین مجلۀ طنز فرانسه که تابوها را به چالش کشیده و هالۀ تقدیس مقدسین را درهم می شکست، نیز جزء آنها بودند، یکبار دیگر سبعیت و وحشیگری گروه های اسلامی را ، آنهم در حریم دست پرورانندگان شان، به …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1421

Jan 08 2015

رفتار فاشیستی جمهوری اسلامی نسبت به کارگران و زحمتکشان افغان مقیم ایران محکوم است

  دولت جمهوری اسلامی سرمایه زنده­گی و رفت و آمد کارگران مهاجر افغانستانی مقیم ایران را در سیزده استان و بیش از چهل و یک شهر ایران ممنوع کرده است. از زمان بر افتادن امارت اسلامی طالبان در افغانستان، رژیم سرمایه اجرای طرح اخراج مهاجرین افغانستانی را تحت عنوان “بازگشت دادن به وطن” در دستور …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1419

Jan 06 2015

سوسیالیسم کارگری شماره ١٢

S.K.12

  مطالب این شماره    دولت وحدت ملی ” استمرار برنامه کنفرانس بن”♦  ٧ ثور، ٦ جدی و ٢٧ دلو سه روز از روز های تار تاریخ افغانستان♦  چرا نظارت بر پوشش زنان؟♦      در دفاع از شهروندان افغانستان♦

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1403