Monthly Archive: September 2016

Sep 20 2016

سوسیالیسم کارگری شماره ٣٠

sk-30

مطالب این شماره       سخن سردبیر   ♦    دو سالگی حکومت وحدت ملی   ♦      تبارگرایی برای رفع تبعیض ؟   ♦    کارگره طبقه او ملی مسآله   ♦ بردگی کودکان در سوریه   ♦  اطلاعیه   ♦

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=1647