Monthly Archive: June 2011

Jun 11 2011

اشغال وال استریت، مطالبات و چشم اندازها

wallstreet

یک ماه از اشغال وال استریت می گذرد، هوا رو به سردی می رود، تعدادی از شرکت کنندگان دستگیر شده اند اما نه تنها این اعتراضات ریزش نکرده اند، بلکه، به بسیاری از شهرهای امریکا و دیگر کشورها نیز سرایت کرده  و سطوح مختلف طبقه  ی کارگر و مخالفان سرمایه داری و معترضان به وضع …

ادامه مطلب

Permanent link to this article: http://workersocialist.org/?p=294